Målsætning for Vejgaard Østre Skole – et godt sted at være mens du lærer

Vejgaard Østre Skole skal være et godt sted at være både for børn og voksne.  På Vejgaard Østre Skole sætter vi alles trivsel højt - trivsel er en vigtig forudsætning for at lære. Samværet skal bygge på gensidig respekt og ansvarlighed over for fællesskabet og for den enkelte. Der skal skabes et miljø, som gør, at børn og voksne kan trives og udvikle sig. Der skal være nærhed i forhold til det enkelte barn, således at de sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes. Der lægges vægt på, at alle har plads til at udvikle selvværd og selvtillid. Skolen skal skabe grobund for venskab og kammeratskab, således at det individuelle og det fælles kan understøtte og styrke hinanden. Vi ønsker at skabe rammer for at give børnene brugbare og meningsfyldte kundskaber, kompetencer og færdigheder. Der skal skabes et lærende miljø, som kan imødekomme udfordringerne fra en verden i forandring. Vejgaard Østre Skole er en skole, der gør brug af LP-modellen, hvilket betyder, at vi har specielt fokus på det gode læringsmiljø, trivsel og ikke mindst relationer.
 
Et anerkendende og respektfuldt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere er en forudsætning for at opfylde folkeskolens formål, og det skal foregå i dialog og åbenhed. Alle har forskellige oplevelser og opfattelser, og vi ønsker en kommunikation med respekt for forskellighed. På skolen samarbejder vi bredt, såvel internt med børnene og forældrene, som eksternt med forskellige samarbejdspartnere.
 
Skolens mål er at udvikle børnene til at kunne deltage i fællesskabet, men også at de udvikler sig individuelt.  Vi ser åbenhed, tillid og tydelig kommunikation som midlet til at skabe en folkeskole, hvor værdierne anerkendelse, ansvarlighed, faglighed, samarbejde og trivsel er det bærende fundament for hele skolens virke.
 
Skolens værdier
På Vejgaard Østre Skole arbejder personale, skolebestyrelse og ledelse ud fra følgende fem værdiord – ord som vi finder væsentlige og værdifulde i vores daglige arbejde.
 
Trivsel
Trivsel er hele grundlaget for at kunne udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Det er igennem god trivsel børnene skal få overskud til at klare dagens udfordringer. Derfor har vi meget fokus på det enkelte barns trivsel. Trivsel betragtes på skolen som en vigtig forudsætning for det gode læringsmiljø.
 
Anerkendelse
Anerkendelse handler om måden, hvorpå vi møder børnene. Børnenes dagligdag er båret af relationer på kryds og tværs. Det er derfor vigtigt, hvordan vi møder hinanden, og hvilke værdier vi ser i relationerne.
 
Børnene skal møde voksne, der betragter dem som betydningsfulde for sig selv og fællesskabet. Den anerkendende tilgang er en vigtig forudsætning for at kunne lære og udvikle sig personligt, socialt og fagligt.
 
Ansvarlighed
Vi mener, at en afgørende forudsætning for at opfylde skolens formål, er at vi voksne viser ansvarlighed.
 
Børnene inddrages i relevante beslutningsprocesser, der vedrører dem, og på et niveau, der tager højde for deres forudsætninger. Børnene skal opleve, at et positivt og godt læringsmiljø også afhænger af deres indsats og ansvar i forhold til fællesskabet.
 
Samarbejdet
Samarbejde betyder for os, at flere i fællesskab arbejder for at skabe de bedst mulige rammer og resultater for barnets trivsel, udvikling og læring.
 
Vi arbejder for at skabe mening og helhed i børnenes hverdag.
 
Vi anerkender og respekterer hinandens forskelligheder, og samarbejdet bygger på åbenhed og tillid med inddragelse af alles kompetencer og formåen.
 
Det forpligtende samarbejde finder sted på både skole-, afdelings-, team-, årgangs/ klasse-, gruppe- og individniveau med deltagelse af engagerede medarbejdere, ledere, skolebestyrelse, forældre, elever/ børn samt eksterne samarbejdspartnere
 
Faglighed
Som afgørende forudsætning for god faglighed ser vi kompetente og professionelle medarbejdere, der er i konstant udvikling.
 
Vi betragter den omverden, som vi er en del af, som værende kompleks, foranderlig og uforudsigelig, hvorfor vi ser faglighed som børnenes evne til at tilegne sig ny viden og være reflekterende og kritiske i deres læringsproces.
 
Vi arbejder for at børnene skal tilegne sig bred almen viden samt faglige færdigheder og kundskaber, der - sammen med evnen til at lære at lære – skal gøre dem parate til den videre færd og uddannelse efter folkeskolen.