AKT - Adfærd Kontakt Trivsel

AKT-medarbejderens overordnede opgave er i samarbejde med forældre, lærere og pædagoger at hjælpe og støtte eleven.

Adfærd er et begreb, der på en neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes
begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer, evner, handlemåder, opførsel og aktiviteter.

Kontakt beskriver barnets sociale relation til andre børn og til voksne. Kontakt og tilknytning er meget væsentligt for et skolebarns
udvikling.

Trivsel er et begreb, der fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel er en væsentlig forudsætning
for udvikling og indlæring.

Ovenstående begreber bruges til at beskrive vores arbejdsområde, idet de børn vi får kontakt med ofte har vanskeligheder
indenfor et eller flere af disse områder.

AKT-medarbejderens funktion kan bl.a. være:
· Deltage i timer i en klasse, f.eks. for at afhjælpe uro
· Være sammen med børnene i frikvarterer, f.eks. for at afværge konflikter
· Deltage i klassens sociale træning sammenmed klasselærer, f.eks. vha. klassearbejde
· Deltage i konfliktløsning og opfølgning herpå
· Være knyttet til bestemte børn, f.eks. have jævnlige samtaler med disse.
· Være med til at modtage nye elever, som kunne have brug for ekstra opmærksomhed i deres skolestart på Vejgaard
Østre Skole
· Deltage i møder med pædagoger og lærere, ledelse, forældre, PPR, socialforvaltning m.m.en gang om året reviderer disse
handleplaner, så de hele tiden afspejler, hvor vi er i øjeblikket, men bestemt også i hvilken retning vi udvikler os.